Buscy policjanci mają nowego komendanta - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Buscy policjanci mają nowego komendanta

Data publikacji 26.01.2015

Młodszy inspektor Marzena Piórkowska została dzisiaj powołana na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Busku-Zdroju. Z okazji odprawy rocznej podsumowującej pracę buskich policjantów w roku 2014,w obecności Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinspektora Jarosława Szymczyka, odbyła się również uroczystość wprowadzenia nowego Komendanta.

Dzisiaj w południe, w świetlicy buskiej komendy odbyła się uroczystość objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji, przez młodszego inspektora Marzenę Piórkowską. Dotychczas pełniła służbę na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Jędrzejowie. Obecni na uroczystości przedstawiciele lokalnych władz oraz inni zaproszeni goście, życzyli nowemu komendantowi wytrwałości w dążeniu do celów oraz samych sukcesów zawodowych.

Młodszy inspektor Marzena Piórkowska jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji, a także ukończyła szkolenie dla absolwentów szkół wyższych w specjalności kryminalnej, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Służbę w resorcie spraw wewnętrznych rozpoczęła we wrześniu 1995 roku. Od dnia 11.12.2011 roku była naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, a od dnia 16.09.2013 roku Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Jędrzejowie. 26 stycznia 2015 roku objęła stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Busku-Zdroju.

Była wielokrotnie wyróżniana, między innymi: Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

Wraz z ceremonią powitania nowego komendanta, odbyła się uroczystość pożegnania dotychczasowego Komendanta Powiatowego Policji w Busku – Zdroju, insp. Adama Równickiego, który w dniu 2 stycznia 2015 roku, odszedł na emeryturę.

Po zakończeniu uroczystości, odbyła się coroczna odprawa z udziałem Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinspektora Jarosława Szymczyka, a także kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju, funkcjonariuszy oraz zaproszonych gości. Obecni byli przedstawiciele lokalnych władz. Starosta buski Jerzy Kolarz, Burmistrz Buska – Zdroju: Waldemar Sikora, Burmistrz Stopnicy: Ryszard Zych, przedstawiciele władz samorządowych, kapelan ks. Stanisław Kondrak, Prokurator Rejonowy w Busku – Zdroju, oraz przedstawiciele służb mundurowych. 

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Busku – Zdroju nadkom. Grzegorz Majsak, korzystając z prezentacji multimedialnej, podsumował cały rok pracy buskich policjantów. Omówione zostały rodzaje najczęściej popełnianych przestępstw i wykroczeń, przedstawione porównania i odniesienia do lat ubiegłych oraz skuteczność w procesie wykrywczym. Nadkomisarz Grzegorz Majsak podkreślił rolę samorządów lokalnych i wojewódzkich, które w ubiegłym roku znacznie przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa publicznego, choćby poprzez dofinansowanie zakupu pięciu nowych radiowozów.

Po jego wystąpieniu głos zabrała Komendant Powiatowy Policji w Busku – Zdroju mł. insp. Marzena Piórkowska, która odniosła się do priorytetów Komendanta Głównego Policji i Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, których realizacja w praktyce przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa publicznego i zaufania do Policji. W dalszej kolejności przedstawiła wnioski, których realizacja jest konieczna, chcąc poprawić skuteczność służby.

Obecni goście potwierdzili, że odczuwają wzrost bezpieczeństwa swojego i obywateli. W swoich przemówieniach, Starosta buski oraz Burmistrz Miasta i Gminy w Busku – Zdroju, wyrazili uznanie dla pracy policjantów i zgłosili chęć dalszej współpracy ku poprawie bezpieczeństwa. Merytoryczny charakter miało wystąpienie Prokuratora Rejonowego, Cezarego Kiszki. Przypomniał on, że od lipca 2015 roku, czekają nas zmiany w przepisach Kodeksu Postępowania Karnego. Jak nadmienił, mogą one mieć rewolucyjne znaczenie dla procesu karnego.

Odprawę podsumował Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Jarosława Szymczyka, który dziękował policjantom za ich sumienną pracę. Dodał, że czuje się podbudowany ich osiągnięciami. Wzrost stanu bezpieczeństwa jest widoczny nie tylko poprzez pryzmat statystyk, ale co ważniejsze ma swoje odzwierciedlenie wśród opinii publicznej. Zaznaczył jednocześnie, że należy podejmować dalsze działania zmierzające do poprawy skuteczności ścigania sprawców przestępstw i poprawy ogólnego bezpieczeństwa. Nakreślił przed kierownictwem buskiej Policji priorytety na rok 2015. Są to: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, walka z patologią, a zwłaszcza przemocą domową, z przestępczością internetową i narkotykową oraz handlem ludźmi. Zwrócił uwagę na konieczność organizacji debat społecznych i to nie tylko z osobami dorosłymi ale również z młodzieżą.

Szczególnie zachęcał policjantów do przywiązywania uwagi do własnego wizerunku, jak i wizerunku całej formacji, poprzez profesjonalne podejście do realizowanych zadań i niesienie pomocy obywatelom w każdy możliwy sposób.

Opr. TP