Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka - Prawa Człowieka - KPP Busko-Zdrój

Prawa Człowieka

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. Ochrony Praw Człowieka

mł.insp. Gerard Bah telefon 41 349 2009

tel. kom. 797-318-073

email: gerard.bah@ki.policja.gov.pl


Do zadań Pełnomocnika należy:

  1. Reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach związanych z ochroną praw i wolności człowieka, realizacją zasady równego traktowania i przestrzeganiem etyki zawodowej oraz w kontaktach z jednostkami organizacyjnymi Policji, komórkami organizacyjnymi, a także podmiotami i instytucjami spoza Policji oraz mediami, w tym zakresie. 
  2. Propagowanie praw i wolności człowieka, zasady równego traktowania i etyki zawodowej wśród policjantów/tek i pracowników cywilnych Policji.
  3. Monitorowanie przestrzegania praw człowieka przez policjantów/tki.
  4. Udział w opracowaniu programów lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie praw człowieka, zasady równego traktowania i etyki zawodowej.
  5. Wdrażanie i nadzorowanie lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie ochrony praw człowieka.
  6. Monitorowanie prowadzonych postępowań dotyczących przestępstw na tle uprzedzeniowym.
  7. Monitorowanie działań Policji w zakresie współpracy z mniejszościami narodowymi i etnicznymi, przeciwdziałania handlowi ludźmi i postępowania z ofiarami przestępstw.
  8. Wdrażanie i monitorowanie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów dotyczących ochrony praw człowieka i równego traktowania.
  9. Opracowanie materiałów na wniosek organizacji międzynarodowych powołanych do monitorowania przestrzegania praw człowieka.

Asystent Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Kielcach

st. sierż. Agnieszka Staryczenkow

kontakt: tel. służb.: 41 349 2968

tel. kom. 723-192-150

e-mail: agnieszka.staryczenkow@ki.policja.gov.pl

Zapraszamy do kontaktu i współpracy w ramach realizowanych projektów zainteresowane instytucje i organizacje pozarządowe